രാവിലത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനൊക്കെ ആണ്|ഒരു ഈസി കോമ്പിനേഷൻ Breakfast ആയാലോ |appam kadala curry

2 Просмотры
Издатель
Coconut Oil - Virgin Coconut Oil -
FOR BUSINESS ENQUIRIES/COLLABORATION/PR
123benna89@
Instagram :

Hope you all enjoyed watching it. If so, please subscribe and click that like button.

***Copyright:- All the content published on this channel is protected under the copyright law and should not be used / reproduced in full or part without the creator's (Benchy Jose) prior permission.***

I am Benchy, a wife & Working Woman .I love to make youtube videos on DIY, beauty, lifestyle, cooking, & lot you like then please support me

Everything you see on this video is created by me unless otherwise stated.
DISCLAIMER: The information provided on this channel and its videos is for general purposes only and should NOT be considered as professional advice. We are NOT a licensed or a medical practitioner so always consult professional help. We always try to keep our channel & its content updated but cannot guarantee it. All sponsored videos published on this channel are mentioned in the video and/or its description box. The content published on this channel is our own creative work protected under copyright law.

******My Equipment*******
Video Shootting Mobile :
Vlogging Camera :
Tripod :

Stainless Steel Knife Set with Wooden Block (Steel)
-
Chopper 650ml-
Oven Toaster Grill -
Disano Cold Press Virgin Coconut Oil Bottle, 250 ml-
Nutri Blender -
Prestige Blender -

ONLINE PURCHASE LINK : HELP ME LORD STORE (MY FAV AMAZON SELECTED ITEMS)

Subscribe link -

Hair Care Tips :

Beauty Tips :

Daily Tips :

Health Tips -

Cooking Recipes -

Kitchen Tips -

My Another Beauty Channel
Bencys Natural Tips & Tricks :
Категория
Кулинария
Комментариев нет.