குதிகால் பாத வெடிப்பு | Foot heel crack | Aathichoodi

3 Просмотры
Издатель
#aathichoodi #drmarutharaj
தொடர்ந்து பலகாலங்களாக குதிகால் மற்றும் பாதவெடிப்பு உள்ளதா, உஷார்.. சர்க்கரைநோயின் வெளிப்பாடும் இருக்கலாம்..
முதலில், பத்தவெடிப்பிற்கான காரணத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்..
We welcome you to our channel.
BNYS, (PSYCHOLOGY),
(COUNSELLING & PSYCHOTHERAPY)
Naturopathy

Subscribe to our YouTube Channel
Catch our updates on our social media pages:
Facebook -
Instagram -
our website -
Disclaimer :
The data gave in this video is too instructive, mindfulness and amusement purposes just and ought not to be deciphered as a proposal possibly in support of a particular treatment, item, and game-plan, a medicinal or social insurance supplier. The watcher ought to counsel their family Physician or a certified enrolled therapeutic Practitioner to take any choice according to their well being dependent on the substance or data from the video. The wellbeing mindfulness materials like Relaxation Audios, Diet diagram, Yoga booklet and so forth gave through connections in this channel are implied uniquely for Educational and mindfulness reason shouldn't be utilized without counseling a concerned enrolled Medical professionals.
Категория
Кулинарные рецепты
Комментариев нет.