✔ පිපුම්කාරක නැති අඩු වියදම් ක්ෂණික උදෑසන ආහාරයක් Healthy low cost breakfast by Apé Amma

6 Просмотры
Издатель
Like "Apé Amma" fan page.1/2 cup Semolina
1/4 cup flatten rice
1 1/2 cup water
1/4 tsp salt

රුලං කෝප්ප 1/2
හබල පෙති කෝප්ප 1/4
වතුර කෝප්ප 1 1/2
ලුණු කුඩු තේ හැඳි 1/4
Категория
Кулинария
Комментариев нет.